Home » Gran participación en A tot estrús

Gran participación en A tot estrús

 

 

Gran participación en A tot estrús

IMG_2792
Iste sabado 28 de setiembre, fablants d’aragonés y catalán y chent comprometida con as luengas y a cultura d’Aragón, nos chuntemos en o Parque Bruil de Zaragoza ta celebrar una chornada reivindicativa, organizada por Esfendemos as luengas. Baixo lo titol de “A tot estrús”, una centena de personas esfendioron un Aragón trilingüe, participando en as diferents actividatz programadas.
O maitín prencipió con un taller de chuegos tradicionals aragoneses, a on que chent de todas las edatz podioron trobar-se, u retrobar-se con arrienda chuegos que, encara hue, en a era de l’entretenimiento dichital, continan chugando-se por totz os cabos d’o país: a granota, as birlas, os “hoyetes”, …
A las 12:00 os participants formoron collas ta participar en una gymkana trilingüe, una actividat que se desembolicó en as tres luengas d’Aragón, contrimostrando que l’entendimiento d’as tres ye posible, si nos libramos de prechuicios. En un ambient prou ludico, a chent que i participó aprendió sobre a historia d’a muller y d’as luitas feministas de vez que sobre las luengas y a cultura aragonesa.
O I cross por un Aragón trilingüe estió l’acto central d’a chornada pero, ta escusar-se as posibles lesions y t’aprender bellas cosas vitals a l’hora de prencipiar a fer exercicio, un fisioterapeuta fació un taller explicando de raso en aragonés, como no tener ixos accidents musculars.
A la 13:30, os 25 participants inscritos en o cross, amostraban as suyas parolas en aragonés y catalán que heban esleixiu t’os suyos dorsals. Prencipiaba una corrida de 3 kilometros a on que chent de todas as edatz y de muito diferents condicions fisicas, esfendioron a nuestra diversidat lingüistica y o nuestro patrimonio cultural. “Esgarrar”, “capacera” y “zorrera” yeran as parolas que se podeban leyer en os peitos d’os tres primers, que se levoron un lote de premios donaus por A.C. Nogara, A Flama Tabierna, Ordio Minero y Magofermín.
En a entrega de premios, dende Esfendemos as luengas, se remeroron as zaguers enrestidas d’a D.Ch.A. contra aragonés y catalán, con a lei de no luengas como millor reflexo d’a suya politica lingüicida. Tamién se convidó a totz os participants a continar luitando por a suya cultura y luenga y a fer servir de traza publica y vistera iste patrimonio tan important.
Dimpués d’una buena chenta en o CSA A Enrestida, a on que se compartioron experiencias y opinions sobre as luengas d’Aragón, heban de prencipiar as actividatz d’a tardi. A plevia fació suspender o taller exhibición de bike polo, a on que l’Asociación Bike polo Zaragoza iba a explicar a historia d’iste esporte con tanta prochección en ista ciudat.
As chornadas remataban con una bien intresant mesa redonda sobre “Hinchadas, esporte, identidat y luenga”. D’una man se tractoron os aspectos más chenerals sobre a historia d’as grans aficions esportivas y a suya relación con a identidat y a luenga, tanto mayoritarias como minoritarias, y d’atra se debatió sobre o caso particlar d’as aficions d’o Real Zaragoza y a suya evolución dende las anyadas 80 dica agora mesmo. O debat estió fundo, quedando-se muitas cosas por charrar, que darían ta fer unas chornadas nuevas de propio sobre iste afer.
A valuración que fa Esfendemos as luengas d’ista chornada ye a-saber-lo positiva. A participación de un ciento de personas en as diferents actividatz que implioron o diya ye un sobrebuen dato ta un evento d’ista mena y contrimuestra que bi ha un gran intrés por as luengas d’Aragón. Tot isto nos plena de rasmia ta continar luitando por un Aragón trilingüe, contra o monolingüismo y a colonización cultural y a animar a tot lo pueblo aragonés a que s’embreque en a esfensa d’a nuestra cultura.
(Cat)
Aquest dissabte 28 de setembre, parlants d’aragonès i català i gent compromesa amb les llengües i la cultura d’Aragó, ens vam reunir al Parc Bruil de Saragossa per a celebrar una jornada reivindicativa , organitzada per Esfendemos as luengas. Amb el lema ” A tot estrús ” un centenar de persones van defensar un Aragó trilingüe, participant en les diferents activitats programades .
El matí va començar amb un taller de jocs tradicionals aragonesos, en què gent de totes les edats van poder descobrir o retrobar-se amb molts jocs que, fins i tot avui , en l’era de l’entreteniment digital , se segueixen jugant per tot arreu del país: la granota , les birles , els foradets , ….
A les 12.00 els participants van fer grups per participar en una gimcana trilingüe, una activitat que es va desenvolupar en les tres llengües d’Aragó, demostrant que l’enteniment de les tres és possible si ens lliurem de prejudicis. En un ambient molt lúdic, els participants van aprendre sobre la història de la dona i les lluites feministes alhora que sobre les llengües i la cultura aragonesa .
El I cross per un Aragó trilingüe fou l’acte central de la jornada però, per lliurar-se de les possibles lesions i aprendre algunes coses vitals a l’hora de començar a fer exercici, un fisioterapeuta va dirigir un taller en què es va explicar, completament en aragonès, com evitar aquests accidents musculars .
A les 13:30, els 25 participants inscrits en el cross , ensenyaven les seves paraules en aragonès i català que havien triat portar als dorsals . Començava una cursa de 3 quilòmetres en què gent de totes les edats i condicions físiques, van defensar la nostra diversitat lingüística i el nostre patrimoni cultural. ” Esgarrar “, ” capacera ” i “zorrera ” van ser les paraules que es van poder veure en els pits dels tres primers , que es van emportar un lot de premis donats per AC Nogara , A Flama Tabierna , Ordio Minero i Magofermín .
En el lliurament de premis, des Esfendemos es luengas, es van recordar els últims atacs de la DGA contra l’aragonès i el català, amb la llei de no llengües com millor reflex de la seva política lingüicida. També es va convidar als participants a seguir lluitant per la seva cultura i llengua i a utilitzar de forma pública i visible aquest patrimoni tan important .
Després d’un bon àpat al CSA A Enrestida en què es van compartir experiències i opinions sobre les llengües d’Aragó , havien de començar les activitats de la tarda . La pluja va fer suspendre el taller exhibició de bike polo, en què l’Associació Bike pol Saragossa anava a explicar la història d’aquest esport amb tanta projecció en aquesta ciutat .
Les jornades acabaven amb una interessant taula rodona sobre “Aficions, esport, identitat i llengua ” . D’una banda es van tractar els aspectes més generals sobre la història de les grans aficions esportives i la seva relació amb la identitat i la llengua , tant majoritàries com minoritàries, i per un altre , es va debatre sobre el cas particular de les aficions del Reial Saragossa i el seu evolució des dels anys 80 fins ara mateix. El debat va ser profund , quedant moltes coses per parlar, que donarien per fer unes jornades noves exclusivament sobre aquest assumpte .
La valoració que fa Esfendemos as luengas d’aquesta jornada és molt positiva . La participació d’un centenar de persones en les diferents activitats que van omplir el dia és una dada boníssim per a un esdeveniment d’aquest tipus i demostra que hi ha un gran interès per les llengües d’Aragó . Tot això ens omple d’energia per seguir lluitant per un Aragó trilingüe, contra el monolingüisme i la colonització cultural i a animar a tot el poble aragonès a que s’implique en la defensa de la nostra cultura .
(Cast)
Este sábado 28 de septiembre, hablantes de aragonés y catalán y gente comprometida con las lenguas y la cultura de Aragón, nos reunimos en el Parque Bruil de Zaragoza para celebrar una jornada reivindicativa, organizada por Esfendemos as luengas. Bajo el título de “A tot estrús”, una centena de personas defendieron un Aragón trilingüe, participando en las diferentes actividades programadas.

La mañana empezó con un taller de juegos tradicionales aragoneses, en el que gente de todas las edades pudieron descubrir o reencontrarse con muchos juegos que, incluso hoy, en la era del entretenimiento digital, siguen jugándose por todas partes del país: la rana, las birlas, los hoyetes, ….
A las 12.00 los participantes hicieron grupos para participar en una gymkana trilingüe, una actividad que se desarrolló en las tres lenguas de Aragón, demostrando que el entendimiento de las tres es posible, si nos libramos de prejuicios. En un ambiente muy lúdico, los participantes aprendieron sobre la historia de la mujer y las luchas feministas a la vez que sobre las lenguas y la cultura aragonesa.
El I cross por un Aragón trilingüe fué el acto central de la jornada pero, para librarse de la posibles lesiones y aprender algunas cosas vitales a la hora de empezar a hacer ejercicio, un fisioterapeuta dirigió un taller en el que se explicó, completamente en aragonés, como evitar esos accidentes musculares.
A las 13:30, los 25 participantes inscritos en el cross, enseñaban sus palabras en aragonés y catalán que habían elegido llevar en sus dorsales. Empezaba una carrera de 3 kilómetros en la que gente de todas las edades y condiciones físicas, defendieron nuestra diversidad lingüística y nuestro patrimonio cultural. “Esgarrar”, “capacera” y “zorrera” fueron las palabras que se pudieron ver en los pechos de los tres primeros, que se llevaron un lote de premios donados por A.C. Nogara, A Flama Tabierna, Ordio Minero y Magofermín.
En la entrega de premios, desde Esfendemos as luengas, se recordaron los últimos ataques de la DGA contra el aragonés y el catalán, con la ley de no lenguas como mejor reflejo de su política lingüicida. También se invitó a los participantes a seguir luchando por su cultura y lengua y a utilizar de forma pública y visible este patrimonio tan importante.
Después de una buena comida en el CSA A Enrestida en la que se compartieron experiencias y opiniones sobre las lenguas de Aragón, tenían que comenzar las actividades de la tarde. La lluvia hizo suspender el taller exhibición de bike polo, en el que la Asociación Bike polo Zaragoza iba a explicar la historia de este deporte con tanta proyección en esta ciudad.
Las jornadas acababan con una interesante mesa redonda sobre “Hinchadas, deporte, identidad y lengua”. Por un lado se trataron los aspectos más generales sobre la historia de las grandes aficiones deportivas y su relación con la identidad y la lengua, tanto mayoritarias como minoritarias, y por otro, se debatió sobre el caso particular de las aficiones del Real Zaragoza y su evolución desde los años 80 hasta ahora mismo. El debate fue profundo, quedándose muchas cosas por hablar, que darían para hacer unas jornadas nuevas exclusivamente sobre este asunto.
La valoración que hace Esfendemos as luengas de esta jornada es muy positiva. La participación de un centenar de personas en las diferentes actividades que llenaron el día es un dato buenísimo para un evento de este tipo y demuestra que hay un gran interés por las lenguas de Aragón. Todo esto nos llena de energía para seguir luchando por un Aragón trilingüe, contra el monolingüismo y la colonización cultural y a animar a todo el pueblo aragonés a que se implique en la defensa de nuestra cultura