Archive for the 'Sin categoría' Category

#esfendemos16

ESFENDEMOS A TIERRA – ARTIEDA 2015

Artieda2015 – Esfendemos a Tierra

Esfendemos a tierra 2014

Ya ye presto o cartel para l’Esfendemos a Tierra d’ista anyada. Aduya-nos a fer-le difusión!! Tos asperamos a totz y a todas o 18, 19 y 20 de chulio en Artieda!!

 

Apoyo a Puyalón de Cuchas y Os Pueblos Deciden

Desde el Bloque Independentista de Cuchas queremos expresar nuestro apoyo a la candidatura soberanista Puyalón de Cuchas-Os Pueblos Deciden que se presenta a las próximas Elecciones Europeas del 25 de mayo. Los colectivos que formamos parte de esta plataforma entendemos que dicha coalición cumple con los objetivos políticos que compartimos. En consecuencia, llamamos a la sociedad aragonesa a votar la candidatura de Puyalón de Cuchas – Os Pueblos Deciden.

Aragón necesita tener representación en Europa, una representación que transmita las innumerables voces del Aragón rebelde e insurgente. Solo Os Pueblos Deciden, entendemos, puede representar estas aspiraciones del Pueblo trabajador aragonés. Queremos ser un pueblo libre, queremos ser soberanos y soberanas; para que no deciden por nosotras y para que podamos tomar decisiones sobre nuestros asuntos. Esto es lo que representa la candidatura soberanista e internacionalista de Os Pueblos Deciden.

Por otro lado no queremos la Unión Europea, que solo es un medio empleado por los poderosos para dominar a los pueblos. Esta UE es antidemocrática, nos saquea y nos lleva a la miseria. Por ello creemos que Puyalón de Cuchas – Os Pueblos Deciden expresa bien el antieuropeismo que todos los pueblos en lucha por su soberanía deben tener.
Porque es una Europa que impone recortes y austeridad, que nos condena a la colonialidad. Contra esta Europa inhumana llamamos a ir a votar el 25 de mayo por la única opción soberanista que hay en Aragón.

Gran participación en A tot estrús

 

 

Gran participación en A tot estrús

IMG_2792
Iste sabado 28 de setiembre, fablants d’aragonés y catalán y chent comprometida con as luengas y a cultura d’Aragón, nos chuntemos en o Parque Bruil de Zaragoza ta celebrar una chornada reivindicativa, organizada por Esfendemos as luengas. Baixo lo titol de “A tot estrús”, una centena de personas esfendioron un Aragón trilingüe, participando en as diferents actividatz programadas.
O maitín prencipió con un taller de chuegos tradicionals aragoneses, a on que chent de todas las edatz podioron trobar-se, u retrobar-se con arrienda chuegos que, encara hue, en a era de l’entretenimiento dichital, continan chugando-se por totz os cabos d’o país: a granota, as birlas, os “hoyetes”, …
A las 12:00 os participants formoron collas ta participar en una gymkana trilingüe, una actividat que se desembolicó en as tres luengas d’Aragón, contrimostrando que l’entendimiento d’as tres ye posible, si nos libramos de prechuicios. En un ambient prou ludico, a chent que i participó aprendió sobre a historia d’a muller y d’as luitas feministas de vez que sobre las luengas y a cultura aragonesa.
O I cross por un Aragón trilingüe estió l’acto central d’a chornada pero, ta escusar-se as posibles lesions y t’aprender bellas cosas vitals a l’hora de prencipiar a fer exercicio, un fisioterapeuta fació un taller explicando de raso en aragonés, como no tener ixos accidents musculars.
A la 13:30, os 25 participants inscritos en o cross, amostraban as suyas parolas en aragonés y catalán que heban esleixiu t’os suyos dorsals. Prencipiaba una corrida de 3 kilometros a on que chent de todas as edatz y de muito diferents condicions fisicas, esfendioron a nuestra diversidat lingüistica y o nuestro patrimonio cultural. “Esgarrar”, “capacera” y “zorrera” yeran as parolas que se podeban leyer en os peitos d’os tres primers, que se levoron un lote de premios donaus por A.C. Nogara, A Flama Tabierna, Ordio Minero y Magofermín.
En a entrega de premios, dende Esfendemos as luengas, se remeroron as zaguers enrestidas d’a D.Ch.A. contra aragonés y catalán, con a lei de no luengas como millor reflexo d’a suya politica lingüicida. Tamién se convidó a totz os participants a continar luitando por a suya cultura y luenga y a fer servir de traza publica y vistera iste patrimonio tan important.
Dimpués d’una buena chenta en o CSA A Enrestida, a on que se compartioron experiencias y opinions sobre as luengas d’Aragón, heban de prencipiar as actividatz d’a tardi. A plevia fació suspender o taller exhibición de bike polo, a on que l’Asociación Bike polo Zaragoza iba a explicar a historia d’iste esporte con tanta prochección en ista ciudat.
As chornadas remataban con una bien intresant mesa redonda sobre “Hinchadas, esporte, identidat y luenga”. D’una man se tractoron os aspectos más chenerals sobre a historia d’as grans aficions esportivas y a suya relación con a identidat y a luenga, tanto mayoritarias como minoritarias, y d’atra se debatió sobre o caso particlar d’as aficions d’o Real Zaragoza y a suya evolución dende las anyadas 80 dica agora mesmo. O debat estió fundo, quedando-se muitas cosas por charrar, que darían ta fer unas chornadas nuevas de propio sobre iste afer.
A valuración que fa Esfendemos as luengas d’ista chornada ye a-saber-lo positiva. A participación de un ciento de personas en as diferents actividatz que implioron o diya ye un sobrebuen dato ta un evento d’ista mena y contrimuestra que bi ha un gran intrés por as luengas d’Aragón. Tot isto nos plena de rasmia ta continar luitando por un Aragón trilingüe, contra o monolingüismo y a colonización cultural y a animar a tot lo pueblo aragonés a que s’embreque en a esfensa d’a nuestra cultura.
(Cat)
Aquest dissabte 28 de setembre, parlants d’aragonès i català i gent compromesa amb les llengües i la cultura d’Aragó, ens vam reunir al Parc Bruil de Saragossa per a celebrar una jornada reivindicativa , organitzada per Esfendemos as luengas. Amb el lema ” A tot estrús ” un centenar de persones van defensar un Aragó trilingüe, participant en les diferents activitats programades .
El matí va començar amb un taller de jocs tradicionals aragonesos, en què gent de totes les edats van poder descobrir o retrobar-se amb molts jocs que, fins i tot avui , en l’era de l’entreteniment digital , se segueixen jugant per tot arreu del país: la granota , les birles , els foradets , ….
A les 12.00 els participants van fer grups per participar en una gimcana trilingüe, una activitat que es va desenvolupar en les tres llengües d’Aragó, demostrant que l’enteniment de les tres és possible si ens lliurem de prejudicis. En un ambient molt lúdic, els participants van aprendre sobre la història de la dona i les lluites feministes alhora que sobre les llengües i la cultura aragonesa .
El I cross per un Aragó trilingüe fou l’acte central de la jornada però, per lliurar-se de les possibles lesions i aprendre algunes coses vitals a l’hora de començar a fer exercici, un fisioterapeuta va dirigir un taller en què es va explicar, completament en aragonès, com evitar aquests accidents musculars .
A les 13:30, els 25 participants inscrits en el cross , ensenyaven les seves paraules en aragonès i català que havien triat portar als dorsals . Començava una cursa de 3 quilòmetres en què gent de totes les edats i condicions físiques, van defensar la nostra diversitat lingüística i el nostre patrimoni cultural. ” Esgarrar “, ” capacera ” i “zorrera ” van ser les paraules que es van poder veure en els pits dels tres primers , que es van emportar un lot de premis donats per AC Nogara , A Flama Tabierna , Ordio Minero i Magofermín .
En el lliurament de premis, des Esfendemos es luengas, es van recordar els últims atacs de la DGA contra l’aragonès i el català, amb la llei de no llengües com millor reflex de la seva política lingüicida. També es va convidar als participants a seguir lluitant per la seva cultura i llengua i a utilitzar de forma pública i visible aquest patrimoni tan important .
Després d’un bon àpat al CSA A Enrestida en què es van compartir experiències i opinions sobre les llengües d’Aragó , havien de començar les activitats de la tarda . La pluja va fer suspendre el taller exhibició de bike polo, en què l’Associació Bike pol Saragossa anava a explicar la història d’aquest esport amb tanta projecció en aquesta ciutat .
Les jornades acabaven amb una interessant taula rodona sobre “Aficions, esport, identitat i llengua ” . D’una banda es van tractar els aspectes més generals sobre la història de les grans aficions esportives i la seva relació amb la identitat i la llengua , tant majoritàries com minoritàries, i per un altre , es va debatre sobre el cas particular de les aficions del Reial Saragossa i el seu evolució des dels anys 80 fins ara mateix. El debat va ser profund , quedant moltes coses per parlar, que donarien per fer unes jornades noves exclusivament sobre aquest assumpte .
La valoració que fa Esfendemos as luengas d’aquesta jornada és molt positiva . La participació d’un centenar de persones en les diferents activitats que van omplir el dia és una dada boníssim per a un esdeveniment d’aquest tipus i demostra que hi ha un gran interès per les llengües d’Aragó . Tot això ens omple d’energia per seguir lluitant per un Aragó trilingüe, contra el monolingüisme i la colonització cultural i a animar a tot el poble aragonès a que s’implique en la defensa de la nostra cultura .
(Cast)
Este sábado 28 de septiembre, hablantes de aragonés y catalán y gente comprometida con las lenguas y la cultura de Aragón, nos reunimos en el Parque Bruil de Zaragoza para celebrar una jornada reivindicativa, organizada por Esfendemos as luengas. Bajo el título de “A tot estrús”, una centena de personas defendieron un Aragón trilingüe, participando en las diferentes actividades programadas.

La mañana empezó con un taller de juegos tradicionales aragoneses, en el que gente de todas las edades pudieron descubrir o reencontrarse con muchos juegos que, incluso hoy, en la era del entretenimiento digital, siguen jugándose por todas partes del país: la rana, las birlas, los hoyetes, ….
A las 12.00 los participantes hicieron grupos para participar en una gymkana trilingüe, una actividad que se desarrolló en las tres lenguas de Aragón, demostrando que el entendimiento de las tres es posible, si nos libramos de prejuicios. En un ambiente muy lúdico, los participantes aprendieron sobre la historia de la mujer y las luchas feministas a la vez que sobre las lenguas y la cultura aragonesa.
El I cross por un Aragón trilingüe fué el acto central de la jornada pero, para librarse de la posibles lesiones y aprender algunas cosas vitales a la hora de empezar a hacer ejercicio, un fisioterapeuta dirigió un taller en el que se explicó, completamente en aragonés, como evitar esos accidentes musculares.
A las 13:30, los 25 participantes inscritos en el cross, enseñaban sus palabras en aragonés y catalán que habían elegido llevar en sus dorsales. Empezaba una carrera de 3 kilómetros en la que gente de todas las edades y condiciones físicas, defendieron nuestra diversidad lingüística y nuestro patrimonio cultural. “Esgarrar”, “capacera” y “zorrera” fueron las palabras que se pudieron ver en los pechos de los tres primeros, que se llevaron un lote de premios donados por A.C. Nogara, A Flama Tabierna, Ordio Minero y Magofermín.
En la entrega de premios, desde Esfendemos as luengas, se recordaron los últimos ataques de la DGA contra el aragonés y el catalán, con la ley de no lenguas como mejor reflejo de su política lingüicida. También se invitó a los participantes a seguir luchando por su cultura y lengua y a utilizar de forma pública y visible este patrimonio tan importante.
Después de una buena comida en el CSA A Enrestida en la que se compartieron experiencias y opiniones sobre las lenguas de Aragón, tenían que comenzar las actividades de la tarde. La lluvia hizo suspender el taller exhibición de bike polo, en el que la Asociación Bike polo Zaragoza iba a explicar la historia de este deporte con tanta proyección en esta ciudad.
Las jornadas acababan con una interesante mesa redonda sobre “Hinchadas, deporte, identidad y lengua”. Por un lado se trataron los aspectos más generales sobre la historia de las grandes aficiones deportivas y su relación con la identidad y la lengua, tanto mayoritarias como minoritarias, y por otro, se debatió sobre el caso particular de las aficiones del Real Zaragoza y su evolución desde los años 80 hasta ahora mismo. El debate fue profundo, quedándose muchas cosas por hablar, que darían para hacer unas jornadas nuevas exclusivamente sobre este asunto.
La valoración que hace Esfendemos as luengas de esta jornada es muy positiva. La participación de un centenar de personas en las diferentes actividades que llenaron el día es un dato buenísimo para un evento de este tipo y demuestra que hay un gran interés por las lenguas de Aragón. Todo esto nos llena de energía para seguir luchando por un Aragón trilingüe, contra el monolingüismo y la colonización cultural y a animar a todo el pueblo aragonés a que se implique en la defensa de nuestra cultura

O Bloque Independentista de Cuchas en as fiestas d’o PIlar (Zaragoza)‏

Atro anyo más, o Bloque Independentista de Cuchas estará en iste Pilar 2013. Por ixo, si queretz participar chunto con a cucha independentista Aragonesa d’istos Pilars; no mas que has de amanar-te ta la Plaza d’a Madalena (Vico d’a Madalena, Zaragoza) dende o Viernes 4 d’Octubre ta poder participar d’unas fiestas populars dende o pueblo y t’o pueblo.
En as nuestras barras i son os esferents colectivos d’a Cucha Independentista (A Clau Roya, A Enrestida, Puyalón de Cuchas, Purna y  Universidat).
antimás, atros colectivos como Arainfo tamien i participarán y colaboran.
Por tot ixo, tos convidamos a que tos pasetz por as barras d’a cucha independentista!
Borina Si, Luita Tamien!

Esfendemos as luengas organiza una “Chornada esportiva por un Aragón trilingüe” 28 setiembre

 

Esfendemos as luengas organiza una “Chornada esportiva por un Aragón trilingüe” 28 setiembre

O proximo 28 de setiembre, Esfendemos as luengas organizará “A tot estrús” a I Chornada esportiva por un Aragón trilingüe. Entre tot lo diya se realizarán diversas actividatz que combinarán o esporte, l’actividat fisica y a salut con a diversidat lingüistica y cultural que tenemos en Aragón, realizar todas as actividatz en aragonés.

L’acto central será un cross de 3 km, con salida y plegada en o Parque Bruil de Zaragoza, en el qual cadagún d’os participantes levará un dorsal con una parola en aragonés u catalán que podrán esleir, d’un catalogo ofriu por a organización.

Os actos d’o maitín prencipiarán con un taller de chuegos tradicionals aragoneses. Chuegos replegaus de todas as comarcas aragonesas, con mayor u menor uso, pero totz, igual que as nuestras luengas, un patrimonio cultural que conservar. A las 12:00 prenerá o relevo una gymkana trilingüe en el qual se meterán a preba os conoixencias y habilidatz d’os participantes. Chusto antes d’o cross, a las 13:00 s’impartirá un taller d’estiramientos musculars ta aprender a privar lesiones.

De tardes, un esporte en expansión como o Bike Polo, y d’o que a ciudat de Zaragoza ye un referent, será o protagonista. l’Asociación Bikepolo Zaragoza nos ofrirá un taller, a partir d’as 17:30 en el qual explicarán a historia y regles d’o bike polo, ferán una exhibición y amostrarán a chugar a tot o que quiera.

A chornada rematará con una mesa redonda que, baixo o titol “Inchadas, esporte, luenga y identidat”, debatirá sobre a relación entre l’afición d’os equipos esportivos y a presencia d’as luengas minoritarias en os mesmos. La charra tendrá puesto en o CSA A Enrestida, en a C / Santo Cristobal de Zaragoza.

Con toda ista chornada, Esfendemos as luengas quiere continar con a suya labor d’esfensa d’as luengas propias d’Aragón, aragonés y catalán, especialment en un tiempo en el qual tanto se les menosprecia y enriste, estando realment grieu que istes ataques viengan dende as institucions que nos habrían de representar a totz.

Ta muitos de nusatros, t’as personas que nos daremos cita o proximo 28 de setiembre, as nuestras luengas, aragonés y catalán, son una parte muit important d’a nuestra cultura y a nuestra vida, y por ixo saldremos a la carrera a correr “a tot estrús”, por a suya normalización, a suya dignificación y a suya oficialidat.

Ta qualsiquier dubda, pueden meter en contacto con esfendemosasluengas@gmail.com

(catalán)

Esfendemos as luengas organitza una “Jornada esportiva per un Aragó trilingüe”

L’acte central de serà un coss de 3 quilòmetres amb eixida i arribada al Parc Bruil.

El proper 28 de setembre, Esfendemos as luengas organitzarà “A tot estrús” la I Jornada esportiva per un Aragó trilingüe. Durant tot el dia es realitzaran diverses activitats que combinaran l’esport, l’activitat física i la salut amb la diversitat lingüística i cultural que tenim a Aragó, realitzant totes les activitats en aragonès.

L’acte central serà un cross de 3 km, amb eixida i arribada al Parc Bruil de Saragossa, en què cadascun dels participants portarà un dorsal amb una paraula en aragonès o català que podran triar, d’un catàleg que oferirà l’organització.

Els actes del matí començaran amb un taller de jocs tradicionals aragonesos. Jocs arreplegats a totes les comarques aragoneses, amb més o menys ús, però tots, igual que les nostres llengües, són un patrimoni cultural que cal conservar. A les 12:00 prendrà el relleu una gimcana trilingüe en què es posaran a prova els coneixements i habilitats dels participants. Just abans del cross, a les 13:00 s’impartirà un taller d’estiraments musculars per aprendre a evitar lesions.

A la tarda, un esport en expansió com el Bike Polo, i del qual la ciutat de Saragossa és un referent, serà el protagonista. L’Associació Bikepolo Saragossa ens oferirà un taller, a partir de les 17:30 en el que explicaran la història i regles del bike polo, faran una exhibició i ensenyaran a jugar a tot el que vulga.

La jornada acabarà amb una taula rodona que, sota el títol “Aficionats, esport, llengua i identitat “, debatrà sobre la relació entre les aficions dels equips esportius i la presència de les llengües minoritàries en els mateixos. La xerrada tindrà lloc al CSA A Enrestida, al c. Sant Cristòfol de Saragossa.

Amb tota aquesta jornada, Esfendemos as luengas vol continuar amb la seua tasca de defensa de les llengües pròpies d’Aragó, l’aragonès i el català, especialment en un temps en què tant se’ls menysprea i ataca, sent realment greu que aquests atacs vinguin des de les institucions que ens haurien de representar a tots.

Per a molts de nosaltres, per a les persones que ens donarem cita el proper 28 de setembre, les nostres llengües, aragonès i català, són una part molt important de la nostra cultura i la nostra vida, i per això eixirem al carrer a córrer “A tot estrús “, per la seua normalització, la seua dignificació i la seua oficialitat.

Per a qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb esfendemosasluengas@gmail.com

(castellano)

Esfendemos as luengas organiza una “Jornada deportiva por un Aragón trilingüe

El acto central será un cross de 3 km con salida y llegada en el Parque Bruil.

El próximo 28 de septiembre, Esfendemos as luengas organizará “A tot estrús” la I Jornada deportiva por un Aragón trilingüe. Durante todo el día se realizarán diversas actividades que combinarán el deporte, la actividad física y la salud con la diversidad lingüística y cultural que tenemos en Aragón, realizándose todas las actividades en aragonés.

El acto central será un cross de 3 km, con salida y llegada en el Parque Bruil de Zaragoza, en el que cada uno de los participantes llevará un dorsal con una palabra en aragonés o catalán que podrán elegir, de un catálogo ofrecido por la organización.

Los actos de la mañana comenzarán con un taller de juegos tradicionales aragoneses. Juegos recogidos de todas las comarcas aragonesas, con mayor o menor uso, pero todos, al igual que nuestras lenguas, un patrimonio cultural que conservar. A las 12:00 tomará el relevo una gymkana trilingüe en la que se pondrán a prueba los conocimientos y habilidades de los participantes. Justo antes del cross, a las 13:00 se impartirá un taller de estiramientos musculares para aprender a evitar lesiones.

Por la tarde, un deporte en expansión como el Bike Polo, y del que la ciudad de Zaragoza es un referente, será el protagonista. La Asociación Bikepolo Zaragoza nos ofrecerá un taller, a partir de las 17:30 en el que explicarán la historia y reglas del bike polo, harán una exhibición y enseñarán a jugar a todo el que quiera.

La jornada acabará con una mesa redonda que, bajo el título “Hinchadas, deporte, lengua e identidad”, debatirá sobre la relación entre la aficiones de los equipos deportivos y la presencia de las lenguas minoritarias en los mismos. La charla tendrá lugar en el CSA A Enrestida, en la C / San Cristobal de Zaragoza.

Con toda esta jornada, Esfendemos a tierra quiere continuar con su labor de defensa de las lenguas propias de Aragón, aragonés y catalán, especialmente en un tiempo en el que tanto se les menosprecia y ataca, siendo realmente grave que estos ataques vengan desde las instituciones que nos deberían representar a todos.

Para muchos de nosotros, para las personas que nos daremos cita el próximo 28 de septiembre, nuestras lenguas, aragonés y catalán, son una parte muy importante de nuestra cultura y nuestra vida, y por eso saldremos a la calle a correr “a tot estrús”, por su normalización, su dignificación y su oficialidad.

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con esfendemosasluengas@gmail.com

 

Acto Artieda 2013

Limite t’apuntar-se en o BUS: 15 de Chulio

Tos informamos que o limite t’apuntar-se en o bus d’artieda remata o 15 de Chulio.

Si quiers ir ta Artieda en Autobus,  has de ninviar un mail ta info@bloqueindependentista.org, y te informaremos de cómo reservar.

En Zaragoza, i ha un puesto an podetz mercar os bonos. Tabierna ” A Flama” (Carrera Mayor 53, Vico d’a Madalena).

O bono (35 euros)  d ‘o bus incluye: a dentrada d’os conciertos +bono ta las 2 chentas populars+Autobus

Charradas

Charradas en iste “Esfendemos a Tierra – Artieda  2013”

.- Sahara. Dignidad y resistencia desde los territorios ocupados

.- Las zapatistas no están solas

.- Yesa, últimas novedades de una sin razón

.-El Fracking, la nueva amenaza

An charradas son o Sabado 20 de Chulio  (11:00am) en a Plaza d’Artieda

 

Els Bocs de Can Rosés tamien en Artieda 2013 – Esfendemos a Tierra

Els Bocs de Can Rosés

Avui dia, la colla és 100% activa i participa habitualment de totes les activitats culturals al barri de les Corts. Compta amb uns 15 membres habituals i molts d’altres esporàdics i simpat itzants.
Durant l’any 2008 es va crear una colla tabalera, que amb moltes ganes, esforç i dedicació han aconseguit posar música als diables… També comptem amb la col·laboració dels Grallers de les Corts.
La finalitat d’aquesta colla de diables és la d’aproximar als veïns del barri i de la ciutat en general, la cultura del món diable, a l’hora de divertir-nos plegats tot fent allò que ens agrada.

 

IXERA Companya Almugavar en Artieda 2013 – Esfendemos a Tierra

IXERA Companya Almugavar

Fa quasi vinte hibiernos, os Franceses y os exercitos d’o Papa atacaron a os nuestros chirmans d’Occitania y o nuestro Rei Pedro, o segundo d’o suyo nombre, o suyo natural Sinyor, convocó os suyos mesnadas ta acudir en o suyo socorro. Estiemos redotaus. O mesmo Rei Pedro cayó en a batalla, luitó con valor y murió con honor esfendendo a os nuestros chirmans d’Oc, y chunto a ell, quasi vinte mil hombres. Dica aquí plegan as cronicas, pero o que no contan ye que beluns d’el qual sobrevivimos, continamos en la luita. Siempre enta debant, nunca retroceder. Asinas, uns trenta hombres, almogávares y occitans, baixo o Sinyal d’o nuestro Rei caito, recorriemos tierras francas saqueando y arrasando dica plegar a o mar oscuro y frío. Allí, amán de Dol, en o pais d’os Bretones, asaltamos un barco y metiemos rumbo a o Reino de Pamplona, ta, cruciando-lo, plegar a las nuestras amadas montanyas, en l’Alto Aragón. Ta conoixer a resta d’a historia, habrás de veyer-nos en Artieda…

 

 

 

Rojo Cancionero en iste Artieda 2013 – Esfendemos a Tierra

ROJO CANCIONERO

Van por o suyo tercer disco, son ‘Rojo Cancionero’, y s’han proposau recuperar a canta protesta.
Salvador Amor y Gabriel Ortega estarán en Artieda ta repasar as cantas d’o suyo zaguer disco: ‘Somos Pueblo’. O disco ye un resumen d’a suya trayectoria y vivencias compartidas. Arrocla cantas emblematicas d’a epoca d’a canta protesta y cantas propias que resumen problematicas y situacions de hue.

Beluns d’eixemplos d’ixo puede estar ‘Rumbo a la Asambleya’ que charra d’o movimiento asambleyario de Madrit, ‘mano a mano’ d’a necesidat d’aunar enerchías ta aconseguir un obchectivo común y ‘No cierres las puertas’ d’os detenius en a huelga cheneral d’o 29 de setiembre, como homenache a os detenius en una comisaría de Móstoles. Tamién i ha versions de Carlos Puebla, Horacio Guarany, Víctor Jara, Chicho Fernández Ferlosio, Rafael Amor, Pepe Ortega, asinas como de Mikel Laboa y Ovidi Montllor, realizadas en euskera y catalán.

‘Rojo Cancionero’ surtió fa tres anyos como homenache a o cantautor archentín Armando Tejada Gómez, un artista ta el que Salvador y Gabriel ye una referencia absoluta. Pues istos se crioron ascuitando cantas de Víctor Jara, Violeta Parra u Atahualpa Yupanqui, a el qual toman como a banda sonora d’a suya adolescencia, y istos provienen d’una familia artistica (o pai de Gabriel, Pepe Ortega, yera poeta y o de Salvador, Rafael Amor, ye músico y compositor).

ESFENDEMOS A TIERRA – ARTIEDA 2013

Proyecto Hombre, en Artieda 2013 – Esfendemos a Tierra

PROYECTO HOMBRE

Prochecto Hombre ye una banda zaragozana que naixe en 2005 mezclando hardcore, punk y metal por igual, en ixes primers anyos gravan dos maquetas que les sirven ta dar a conoixer dentro d’o circuito underground. En 2010, con una nueva formación, se grava una nueva maqueta que servirá como trampolín ta tanyer en directo chunto a grupos como M.C.D, Odeo, Azero, a brigada d’o Vizio, Shitty Limits, Vomeco, etc.

En 2012 deciden recopilar todas as nuevas y viellas cantas ta dar forma a o que será a suya primer larga duración. “Abre los Ojos” ye o titol esleiu con el qual nos convidan en cadaguna d’os suyos temas a sacar-nos la venda que nos impide veyer a realidat, un cd en el qual a rabia y os ritmos rapidos se mezclan con letras reivindicativas, acidas, directas y sinceras. a grabación y producción ha estau a cargo d’a banda deixando la mezcla en mans de Gonzalo Lasheras y Barry Sage, sin ixuplidar as colaboracions de Pirri (Escuela de Odio) y Miguel (Habeas Corpus).

Fuerza, actitut y esprito Hardcore.
a polemica ye servida.